در حال حاضر هیچ تیمی وجود ندارد که این بازی را انجام دهد!
برای جستجو enter و برای خارج شدن ESC را بزنید.